Polityka prywatności – RODO

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do danych osobowych Użytkownika, służących realizacji świadczonych usług.

Artykuł 1. Zasada ochrony prywatności

• Czesław Kochanowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AUTOCOLOR Czesław Kochanowski, ul. Pstrowskiego 33c, 10-601 Olsztyn, jako administrator danych osobowych (zwany dalej „Administratorem”), przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych.

• Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.

• Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

Artykuł 2.Podstawa przetwarzania danych osobowych

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

• Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych.

• Dla umozliwienia wypożyczenia sprzetu niezbędne może być podanie następujących danych:

• Imię

• Nazwisko

• numer dowodu osobistego

• numer telefonu kontaktowego

• adres e-mail

• Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach informacyjnych oraz realizacji usług świadczonych przez Administratora.

• Administrator może przetwarzać dane osób trzecich udostępnione przez Użytkowników do celów realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług Administratora, w tym w szczególności zawarcia lub wykonania umowy czarteru zawartej poprzez narzędzia udostępnione w ramach Serwisu. Użytkownik może wprowadzać takie dane wyłącznie w oparciu o zgodę takiej osoby na wykorzystanie jej danych w Serwisie, a Administrator przyjmuje, że taka zgoda została udzielona.

• Dane Użytkowników mogą być udostępniane innym podmiotom, w przypadku gdy jest to niezbędne do celów realizowania komunikacji.

 

Artykuł 3. Zakres przetwarzania danych osobowych

• Dane podawane przez Użytkownika wykorzystywane są do kontaktowania się z Użytkownikiem do przesyłania Użytkownikom informacji o Administratorze, potwierdzeń rezerwacji oraz w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora.

 

Artykuł 4.

Kontrola przetwarzania danych osobowych

• Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, poprawienia, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Użytkownik jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.

• Do realizacji uprawnień wskazanych w ust. 1 niezbędne jest wniesienie przez Użytkownika bądź inną osobę, której dane dotyczą, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych na podstawie żądania Użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej czarter@kochanowski-yachting.pl

• Użytkownik może w każdym czasie zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych o ile z przepisów prawa nie wynika konieczność ich dalszego przetwarzania.

 

Artykuł 5. Udostępnianie danych osobowych

Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim – w przypadkach nie wskazanych przez Administratora bądź przepisy prawa – tylko za zgodą Użytkownika