Ogólne warunki czarteru

 1. Ogólne warunki czarteru zwane dalej OWC, stanowią integralną część Umowy czarterowej i nie podlegają negocjacji.
 2. Armator przekaże Czarterującemu jacht HORNET 29 nr rej POL …….. , posiadający aktualne dokumenty żeglugowe, Polisę zawierającą ubezpieczenie Casco jachtu i OC Armatora. Jacht będzie wyposażony zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.
 3. Armator przekaże Czarterującemu jacht gotowy do czarteru, tj. zaopatrzony w naładowane akumulatory, min.10 litrów paliwa oraz pełną butlę z gazem w dniu rozpoczęcia czarteru w godzinach 15 – 17 w porcie Wrota Mazur w Piszu.
 4. Przekazanie jachtu odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Z chwilą podpisania protokołu Czarterujący bierze pełną odpowiedzialność materialną za całość wymienionego w nim sprzętu, znajdującego się na jachcie i poza nim. Jednocześnie Czarterujący oświadcza, że posiada odpowiednią i wystarczającą wiedzę popartą odpowiednim doświadczeniem do samodzielnego prowadzenia jachtu tej klasy.
 5. Najpóźniej w trakcie przekazania jachtu Czarterujący zobowiązany jest wpłacić Armatorowi kaucję gwarancyjną w wysokości określonej w umowie. Rozliczenie kaucji nastąpi w dniu zakończenia czarteru lub po usunięciu wszelkich braków wykazanych protokołem szkód powstałych w okresie czarteru. Wysokość kaucji nie ogranicza odpowiedzialności Czarterującego.
 6. W okresie czarteru Czarterujący zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej sprzętu. Bezwzględnie zabrania się palenia tytoniu w kabinie jachtu.
 7. W okresie czarteru, Czarterujący zobowiązany jest w porozumieniu z Armatorem, pokrywać z własnych środków koszt ewentualnych napraw w zakresie niezbędnym dla kontynuowania żeglugi.
 8. Płatności za uzgodnione z Armatorem naprawy w zakresie usunięcia uszkodzeń wynikających z normalnej eksploatacji oraz uszkodzeń objętych ubezpieczeniem, zostaną zwrócone Czarterującemu przez Armatora lub Ubezpieczyciela za pośrednictwem Armatora, w możliwie najkrótszym czasie.
 9. W przypadku nastąpienia awarii jachtu, kolizji lub innego zdarzenia ubezpieczeniowego Czarterujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Armatora oraz nie może bez uzgodnienia z Armatorem samodzielnie dokonywać napraw jachtu, silnika i osprzętu ani zlecać ich osobom trzecim. W przypadku spowodowania awarii jachtu, wyłączającej go z eksploatacji na czas remontu, Armator ma prawo obciążyć Czarterującego kosztami odwołania kolejnych czarterów, do momentu zakończenia napraw. Armator zobowiązany jest do usunięcia skutków awarii w możliwie najkrótszym terminie. Franszyza redukcyjna (udział własny w szkodzie) wynikająca z polisy obciąża Czarterującego.
 10. Czarterujący zobowiązany jest przekazać jacht Armatorowi w dniu zakończenia czarteru do godz. 12.00 w porcie Wrota Mazur w Piszu. Czarterujący przygotowuje jacht do przekazania t..j. umożliwi szybkie i łatwe sprawdzenie stanu technicznego i ilościowego osprzętu.
 11. W przypadku zakończenia rejsu w innym porcie, Armator ma prawo zażądać doprowadzenia jachtu do portu macierzystego lub przeprowadzić jacht na własną rękę, za zwrotem przez Czarterującego wszelkich kosztów z tym związanych.
 12. Zdając jacht Czarterujący zobowiązany jest do uzupełnienia wszelkich braków w osprzęcie. W przeciwnym wypadku, po wezwaniu przez Armatora, Czarterujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów napraw i uzupełnień w terminie 14 dni od zakończenia czarteru.
 13. Czarterujący przekaże jacht czysty, sklarowany i opróżniony z bagaży, zaopatrzony jak w pkt. 3 OWC. W przeciwnym wypadku Armator uzupełni gaz i paliwo na koszt Czarterującego. Za sprzątanie jachtu Czarterujący wnosi opłatę w wysokości 100 zł oraz 100 zł za opróżnienie zbiornika nieczystości.
 14. W przypadku rezygnacji z czarteru w terminie – powyżej 30 dni przed rozpoczęciem czarteru – potrąca się 50% wpłaty – poniżej 30 dni przed rozpoczęciem czarteru – potrąca się 100% wpłaty
 15. Niedotrzymanie terminów wpłat określonych w Umowie może spowodować zerwanie Umowy z winy Czarterującego i utratę całości dokonanych wpłat. Opłata czarterowa należy się Armatorowi za cały okres, w którym jacht był oddany do dyspozycji Czarterującego, niezależnie od stopnia jego wykorzystania.
 16. – Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu jachtu Czarterującemu Armator zwróci równowartość doby czarteru.
  – Czarterujący ma prawo żądać zwrotu opłaty czarterowej za okres przerwy w eksploatacji jachtu, jeżeli przerwa ta zawiniona jest przez Armatora. Za pierwsze 24 godziny zawinionego postoju Armator nie traci prawa do opłaty czarterowej.
  – Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia zwrotu jachtu poza okresem umowy Czarterujący płaci Armatorowi karę umowną w wysokości 25% tygodnia czarteru oraz pokrywa koszty związane z odwołaniem następnego czarteru lub opóźnieniem jego rozpoczęcia ze szczególnym uwzględnieniem pokrycia kosztów noclegu kolejnej załogi.
 17. Armator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne zobowiązania zaciągnięte przez Czarterującego.
 18. Czarterujący nie może bez zgody Armatora zawrzeć umowy czarterowej z osobą trzecią.
 19. Armator nie ma prawa zawrzeć umowy czarterowej z innym Czarterującym, dotyczącej tego samego jachtu w tym samym terminie.